kosciol

Czym jest Kościół?

Wiele osób rozumie dzisiaj Kościół jako budynek.  Jednak nie jest to biblijne rozumienie Kościoła.  Słowo Kościół pochodzi od greckiego słowa

ekklesia, które tłumaczy się na zgromadzenie lub zwołanie ludzi. Stąd istota Kościoła nie jest w budynku, ale w ludziach. Rzymian 16:5 mówi: Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Św. Paweł odnosi się to do ludzi gromadzących się w domu, czyli do ciała wierzących.

Kościół jest Ciałem Chrystusa, którego On jest Głową. List do Efezjan 1:22-23 mówi: I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła,  który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Ciało Chrystusa składa się z wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa od dnia Pięćdziesiątnicy aż do powrotu Chrystusa.

Ciało Chrystusa ma dwa wymiary:

1) Powszechny Kościół składa się z tych wszystkich, którzy są w osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem – 1 Koryntian 12:13.  Ten werset mówi, że każdy, kto wierzy, jest częścią ciała Chrystusa i otrzymał Ducha Świętego na potwierdzenie.  Do Kościoła powszechnego przynależą wszyscy ci, którzy otrzymali zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (narodzili się na nowo).

2) lokalny Kościół jest opisany w Galatów 1:1-2: Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie – do Kościołów Galicji. Czytamy w tym fragmencie, że w prowincji Galacji było wiele kościołów lokalnych, lokalne ciała wierzących. Kościół Chrześcijan Babtystów, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Kościół Rzymsko-Katolicki  itd. nie są kościołami powszechnymi ale raczej lokalnymi kościołami a nawet bardziej zrzeszeniami, organizacjami skupiającymi w sobie lokalne kościoły. Kościół  powszechny składa się z tych, którzy należą do Chrystusa i przyjęli zbawienie. Ci zaś członkowie powinni budować się i zrzeszać w lokalnym kościele- zborze.

Kościół nie jest budynkiem ani organizacją, denominacją, wyznaniem, obrządkiem.  Według Biblii, Kościół jest Ciałem Chrystusa, czyli ciałem wierzących, którzy zaufali Jezusowi i narodzili się na nowo (Jana 3:16, 1 Koryntian 12:13).  Kościoły lokalne są spotkaniami członków Kościoła powszechnego.  Lokalny Kościół jest tam, gdzie członkowie Kościoła powszechnego mogą w pełni stosować zasady budowania „Ciała” zawarte w 1 Liście do Koryntian rozdz. 12: zachęcania, nauczania i budowania siebie nawzajem dzięki Łasce Pana Jezusa Chrystusa.

Posted in Artykuły.