Jaka jest różnica między Kościołem powszechnym i lokalnym?

Aby zrozumieć różnicę pomiędzy Kościołem lokalnym a Kościołem powszechnym, trzeba poznać definicję każdego z nich. Kościół lokalny to grupa wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy spotykają się regularnie w określonym miejsca. Kościół lokalny jest zwykle definiowany jako lokalne zgromadzenie wszystkich, którzy wyznają wiarę i przynależność do Chrystusa. Najczęściej greckie słowo ekklesia, czyli kościół jest używane w odniesieniu do lokalnego zgromadzenia (1 Tesaloniczan 1:1; 1 Koryntian 4:17; 2 Koryntian 11:8). Nie ma jednego tylko określonego kościoła lokalnego na danym terenie. W większych miastach istnieje wiele Kościołów lokalnych (batyści, zielonoświątkowcy, ewangeliczni chrześcijanie itp. )

Kościół powszechny składa się ze wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa na całym świecie. Kościół jest Kościołem, nawet jeśli wierzący nie gromadzą się razem podczas oficjalnego spotkania. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 8 i wersecie 3, widać, że Kościół jest Kościołem, choć wierzący gromadzą się w różnych domach i miejscowościach. Rozpatrując tekst Dz 9:31, można stwierdzić, że jest tam mowa o Kościele powszechnym a nie o lokalnym. ( 1 Koryntian 12:28, 15:9, Mt 16:18; Efezjan 1:22-23; Kolosan 1:18). Niektórzy próbują opisać Kościół powszechny jako niewidzialny kościół. Kościół powszechny nie jest opisany w Piśmie jako niewidoczny. Ma być on widoczny w świecie.

Kościół Chrześcijan Babtystów, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Kościół Rzymsko-Katolicki itd. nie są kościołami powszechnymi ale raczej lokalnymi kościołami a nawet bardziej zrzeszeniami, organizacjami skupiającymi w sobie lokalne kościoły. Kościół powszechny składa się z tych, którzy należą do Chrystusa i przyjęli zbawienie. Ci zaś członkowie powinni budować się i zrzeszać w lokalnym kościele.

Posted in Artykuły.