O nas

Krótka Historia powszechna ruchu przebudzeniowego

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej jest w nurcie chrześcijaństwa, które powstało w dniu ” Wylania Ducha Świętego” – Dniu Pięćdziesiątnicy. Jezus nakazał Uczniom Swoim Zgromadzić się i czekać na „Moc z Wysoka”. Tak zaczęła się wspaniała historia ludzi, którzy zaczęli głosić Ewangelię wśród znaków i cudów. Przez całe 2000 lat w każdej epoce byli uczniowie Jezusa, którzy przeżyli osobiście „Wylanie Ducha Świętego”. Byli prześladowani, mordowani, spychani na margines życia społecznego przez religijnych ludzi, którzy nie rozumiejąc Biblii i nauczania Jezusa myśleli, że służą Bogu. W każdym stuleciu były potężne Wylania Ducha Świętego obejmujące nie tylko pojedyncze osoby ale całe społeczności. Pojawiały się cuda i uzdrowienia, powroty do czystości nauczania Jezusa, do Biblii. Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych i innych krajach nastąpiło nowe potężne „Wylanie Ducha Świętego”. Z grupy kilku osób, które przeżyło napełnienie Duchem Świętym rozprzestrzeniło się w ciągu 100 lat na cały świat. Obecnie ponad 500 milionów ludzi przeżyło swoje nowe narodzenie i należy do nurtu chrześcijaństwa zwanego ewangelicznym. Wierzący, którzy przeżyli nowe narodzenie i „Chrzest w Duchu Świętym” gromadzą się w Zborach, Wspólnotach i Kościołach o różnych nazwach (Zielonoświątkowcy, Chrześcijanie Ewangeliczni, Baptyści itp.).

Historia Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce

Początki Kościoła sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku, gdy do kraju zaczęli wracać emigranci z Ameryki i Niemiec. Przeżyli oni osobiście nowe narodzenie, „Chrzest w Duchu Świętym” i byli związani z ruchem zielonoświątkowym. Powracali celem podjęcia pracy ewangelizacyjno – misyjnej, pragnąc wprowadzić ożywienie w skostniałe struktury tradycyjnego chrześcijaństwa. Początkowo zbory i wspólnoty zielonoświątkowe w Polsce wschodniej i centralnej działały niezależnie, lecz w maju 1929 roku powołały do życia Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Przed drugą wojną światową Kościół liczył ok. 500 Zborów i placówek skupiających ponad 20 tysięcy wyznawców. Wydawał trzy pisma – w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim. Lata 1950 – 1953 były dla Kościoła okresem chaosu, gdyż duchowni – podobnie jak liderzy innych wspólnot ewangelikalnych w naszym kraju – trafili do więzienia. Polityka wyznaniowa władz PRL wpłynęła na powstanie Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, w ramach którego do roku 1988 znalazł się również KChWE. Wpisany 1.02.1988 r. do rejestru stowarzyszeń i związków religijnych, w 1990 r. został mocą decyzji szefa Urzędu Rady Ministrów wykreślony z tego rejestru i wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A pod poz. 25. Dziś KChWE liczy 34 Zbory i skupia około 5 tysięcy członków. Prowadzi na szeroką skalę działalność misyjno – ewangelizacyjną, charytatywną oraz wydawniczą, współpracując z siostrzanymi wydawnictwami i Zborami – Fundacjami na terenie całej Polski.

Historia KChWE w Zielonej Górze

Jeśli chodzi o nasz lokalny kościół w Zielonej Górze, to wszystko zaczęło się w mieście Żary. Jesienią 2002 roku do rzymsko-katolickiej parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach przybył ksiądz Jarosław Bagiński, który założył wspólnotę charyzmatyczną „Odnowę w Duchu Świętym”. Na ewangelicznych spotkaniach ludzie uwielbiali Boga, poznawali Biblię i doświadczali mocy Bożej. W celu głębszego poznania Jezusa ks. Jarek zorganizował spotkania biblijne, które cieszyły się dużą popularnością. Dawały one ludziom możliwość doświadczenia żywego Boga. Wszyscy uczestnicy tego parafialnego studium biblijnego byli zachwyceni mądrością i mocą Słowa Bożego. Te spotkania wzbudziły w nas jeszcze większe pragnienie i głód Jezusa i stały się początkiem domowych spotkań modlitewno – biblijnych. W krótkim czasie zorientowaliśmy się, że zaczynamy tworzyć Kościół Biblijny z czasów Dziejów Apostolskich. Żar Bożego Słowa rozpalał nas coraz bardziej i postanowiliśmy pójść całkowicie z a Jezusem. Miłość do Jezusa sprawiła, że powstał Kościół Ewangeliczny w Zielonej Górze z grupą domową w Żarach. Pragniemy, aby ludzie byli zbawiani i aby doświadczali miłości Boga, który codziennie wylewa swoją łaskę na człowieka.